MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
1. Hai thuộc tính của hàng hóa. 2

2.Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa 3


Các yếu tố ảnh hướng tới giá cả hàng hóa? 4

*Mức chi phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa 5
*Giá trị hàng hóa: 6
*Tiền tệ. 6
*Ảnh hưởng của quan hệ cung cầu hàng hóa: 7
*Yếu tố thời tiết: 8
*Chính sách điều hành tiền tệ trong nước: 9
*Tình hình thị trường trong và ngoài nước. 10
*Khả năng thanh toán của người tiêu dùng: 10
*Khoa học công nghệ: 11

KẾT LUẬN 12